Revizní přístroj EUROTEST XA - ST

Revizní přístroj EUROTEST XA - ST
EUROTEST XA umí:

Měření spojitosti
Zkratový proud > 200 mA. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat odpor měřicích  vodičů.
Lze zvolit i měření malým proudem asi 7 mA; slouží k "propískávání" obvodů, běžnému měření odporů apod.

Měření zemních odporů a rezistivity půdy

Přístroj má rozsáhlé možnosti měření zemních odporů: umožňuje měřit třívodičovou metodou, třívodičovou metodou + jedním klešťovým přístrojem bez rozpojování měřeného obvodu nebo dvěma klešťovými přístroji bez rozpojování měřeného obvodu a bez zatloukání sond! Dále lze měřit rezistivitu půdy.
Zde je ke stažení článek, kde jsou popsány jednotlivé způsoby a možnosti měření zemních odporů.

Měření izolačních odporů
Izolační odpory mohou být měřeny napětím 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V do hodnoty až 1000 MW. Bez přepojování měřicích vodičů lze zvolit, jaký izolační odpor se má měřit (např. N-PE, L-N apod.).

Test hlídačů izolace
V IT sítích lze provádět test hlídačů izolace a měření chybového unikajícího proudu při stavu jedné závady.

Měření proudových chráničů
Lze měřit proudové chrániče typu AC , A nebo B standardní a selektivní s jmenovitým reziduálním proudem 10 mA až 1000 mA. Test lze provádět jak manuálně, tak automaticky a každý test lze provést jak kladnou, tak zápornou půlvlnou. Při testu je prováděno srovnání naměřených vypínacích časů s hodnotami danými normou. Vypínací čas lze měřit těmito násobky IDN: 1/2, 1, 2 a 5. Dále lze měřit vybavovací rozdílový proud ID postupně narůstajícím proudem. Samozřejmostí je měření dotykového napětí a zemního odporu / odporu smyčky bez vybavení proudového chrániče.

Měření skutečné impedance poruchové smyčky/sítě a zkratového proudu
Přístroj měří skutečnou impedanci poruchové smyčky a sítě (včetně impedance mezi dvěma fázemi!), současně zobrazí i činný odpor, indukční odpor a zkratový proud. Přístroj umožňuje měřit v obvodu s proudovým chráničem bez vybavení.
Eurotest XA má v paměti uloženou rozsáhlou tabulku pojistek, která v kombinaci s nastavitelným koeficientem pro výpočet zkratového proudu umožňuje okamžité vyhodnocení změřené impedance, resp. zkratového proudu s ohledem na jištění obvodu.Pomocí adaptéru A 1143 lze měřit impedanci smyčky a sítě s velmi vysokou přesností při rozlišení 0,1 mΩ.

Sled fází
Přístroj indikuje sled fází a také chybové stavy (např. nepřítomnost některého fázového napětí).

Proud, unikající proud
Měří se klešťovým přístrojem; je zobrazována skutečná efektivní hodnota TRMS.

Měření průrazného napětí varistorů (přepěťových ochran)
Lze měřit průrazné napětí různých přepěťových ochran v rozsahu 50 ÷ 1000 V.

Měření osvětleníOsvětlení lze měřit pomocí externí sondy.

Lokátor
Slouží k vyhledávání vodičů, pojistek, k určování proudových okruhů apod. Jako vysílač slouží Eurotest XA, jako přijímač bezdotyková sonda R10K (Lokátor).

Test přítomnosti napětí na ochranném vodiči
Při provádění některých měření, která potřebují přítomnost síťového napětí, přístroj automaticky testuje, zda není na PE přítomno nebezpečné napětí.

Online monitor napětí a svorek 
Průběžně zobrazuje napětí mezi jednotlivými svorkami a informuje o tom, které svorky jsou pro dané měření použité.

Ukládání výsledků do paměti a přenos do PC
Do paměti Eurotestu XA lze uložit až 2000 měření a později je vyvolat na displeji nebo přenést do PC pomocí dodávaného software EuroLink, který je v češtině! Před měřením lze navíc pomocí software EuroLink vytvořit přesnou strukturu měřené instalace a tu přenést do Eurotestu! Následná revize a ukládání výsledků do paměti se tím urychlí.

Další vlastnosti- AUTO SEQUENCE® - automaticky provádí předem definované měřicí postupy. Tyto postupy může uživatel vytvářet a editovat.
- Lze měřit v širokém rozsahu napětí (30 V / 50 V - 500 V) a kmitočtu (14 Hz - 500 Hz) sítě.
- Nastavitelné mezní hodnoty umožňují automatické vyhodnocování výsledků měření.
- Port RS 232 i USB pro připojení k PC.
- Grafický displej s vysokým rozlišením 320x240 bodů.
- Grafická funkce HELP zobrazí na displeji možnosti připojení přístroje k měřenému objektu, příp.další informace.
- PC software EuroLink v české verzi je součástí dodávky. Verze Pro umožňuje proti verzi Lite navíc vytvořit revizní zprávu.
- EurotestXA má české menu.
- Součástí dodávky je i kalibrační list od výrobce, rovněž v češtině.
- K napájení lze použít akumulátory a nabíjet je přímo v přístroji. Akumulátory i nabíječka jsou součástí dodávky.
- Velmi malé rozměry a hmotnost.
- Rozsáhlé příslušenství je součástí dodávky.

Stručné technické parametry měřícího přístroje EUROTEST XA
Izolační odpory

Rozsah [MW] 0 ÷ 1000 (Un ł 500 V)    0 ÷ 200 (Un ≤ 250 V)
Rozlišení [MW] 0,01   0,1   1
Chyba měření ± (5% z MH + 3 D)*... (0 ÷ 20 MW, Un ł 500 V)
Un  50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V
In 1 mA

Spojitost (200 mA)
Rozsah [W] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9    200 ÷ 9999
Chyba měření ± (3% z MH + 3 D)*... (0 ÷ 19,99 W)
Un, Ik Un = 6,5 ÷ 9 V, Ik ł 200 mA

Vodivé spojení (7 mA)
Rozsah [W] 0,0 ÷ 199,9    200 ÷ 9999
Chyba měření ± (5% z MH + 3 D)*
Un, Ik Un = 6,5 ÷ 9 V, Ik ≤ 8,5 mA

Zemní odpory (třívodičová metoda nebo třívodičová metoda + jedny kleště)
Rozsah [W] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9    200 ÷ 9999
Chyba měření ± (3% z MH + 3 D)*... (0 ÷ 199,9 W)
Aut. test odporu sond ano

Zemní odpory (dva klešťové přístroje)
Rozsah [W] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 39,9  
Chyba měření ± (10% z MH + 10 D)*... (0 ÷ 19,9 W)

Rezistivita půdy
Rozsah [kWm] 0 ÷ 2000
Rozlišení [Wm] 0,1   1   10   0,1k   1k
Zobrazený údaj r = 2paRe  (a je rozteč sond nastavitelné v rozs. 0,1 ÷ 30 m)

Proudové chrániče - obecné údaje
Jmenovitý proud [mA] 10; 30; 100; 300; 500; 1000 (fáze 0° nebo 180°)
Typ proud. chrániče AC, A a B, standardní nebo selektivní

Proudové chrániče - dotykové napětí bez vybavení chrániče
Rozsah [V] 0,0 ÷ 99,9
Chyba měření (- 0 / +15 %) z MH ± 10 D... (0 ÷ 19,9 V)
Měřicí proud  < 0,5 IDN

Proudové chrániče - vypínací čas
Rozsah - standard. FI [ms] 0 ÷ 300 (½ IDN, IDN)    0 ÷ 150 (2 IDN)    0 ÷ 40 (5 IDN)
Rozsah - selektivní FI [ms] 0 ÷ 500 (½ IDN, IDN)    0 ÷ 200 (2 IDN)    0 ÷ 150 (5 IDN) 
Chyba měření ± 1 ms ...(0 ÷ 40 ms)

Proudové chrániče standardní - vybavovací proud ID, vypínací čas při vybavovacím proudu tD a dotykové napětí při vybavovacím proudu Ud
Rozsah ID 0,2 IDN÷ (1,1 až 2,2 IDN) - dle typu a IDN proud. chrániče
Rozsah tD [ms] při ID 0 ÷ 300
Rozsah Ud [V] při ID 0,0 ÷ 99,9

Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud
Rozsah Z, R, Xl [W] 0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 99,9   100 ÷ 19999
Chyba měření Z ± (5% z MH + 5 D)*
Rozsah zkrat. proudu 0,00 A ÷ 23,0 kA
Rozsah napětí/kmitočtu 30 ÷ 500 V / 14 ÷ 500 Hz
Měřicí proud 6,5 A / 10 ms (při 230 V)

Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud - měření bez vybavení proudového chrániče
Rozsah Z, R, Xl [W] 0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 99,9   100 ÷ 19999
Chyba měření Z ± (5% z MH + 10 D)* ... (0,00 ÷ 9,99 W)
Rozsah zkrat. proudu 0,00 A ÷ 23,0 kA
Rozsah napětí/kmitočtu 30 ÷ 500 V / 14 ÷ 500 Hz

Skutečná impedance sítě a zkratový proud
Rozsah Z, R, Xl [W] 0 ÷ 19,9 kW
Rozlišení [W] 0,01   0,1   1   10   100
Chyba měření Z ± (5% z MH + 5 D)*
Rozsah zkrat. proudu 0,00 A ÷ 199 kA
Rozsah napětí/kmitočtu 30 ÷ 500 V / 14 ÷ 500 Hz
Měřicí proud 6,5 A / 10 ms (při 230 V)Velmi přesné měření skutečné impedance sítě/smyčky a zkratový proud pomocí adaptéru A 1143
Rozsah 0,0 ÷ 199,9 mW    200 ÷ 1999 mW
Chyba měření ± (5% z MH + 1 mW )*
Rozsah napětí 10 ÷ 440 V / 50 Hz
Měřicí proud max. 154 A / 10 ms (při 230 V),  max. 267 A / 10 ms (při 400 V)

Sled fází
Zobrazený výsledek 1.2.3 nebo 3.2.1.
Rozsah napětí/kmitočtu 100 ÷ 550 V / 14 ÷ 500 Hz

Napětí a kmitočet

Rozsah, chyba měření 0 ÷ 550 V      ± (2% z MH + 2 D)*
Rozsah, chyba měření 0,00 ÷ 999,99 Hz      ± (0,2% z MH + 1 D)*

Proud pomocí klešťového přístroje (TRMS)
Rozsah 0,0 ÷ 99,9 mA    100 ÷ 999 mA  1,00 ÷ 19,99 A
Chyba měření ± (3% z MH + 3 D)*

Měření průrazného napětí varistorů (přepěťových ochran)
Rozsah [V] 0 ÷ 1000
Chyba měření ± (3% z MH + 3 D)*
Měřicí metoda  narůstajícím ss napětím se strmostí 500 V/s

Osvětlení - sonda typu B
Rozsah [lux] 0,10 ÷ 19,99     20,0 ÷ 199,9     200 ÷ 1999     2,00 k ÷ 19,99 k
Chyba měření ± (5% z MH + 2 D)*
Celková chyba měření odpovídá normě DIN 5032, Class B
Kosinová chyba < 2,5% pro úhel dopadu do ± 85°.
Spektrální chyba < 3,8% dle křivky CIE

Osvětlení - sonda typu C

Rozsah [lux] 0,10 ÷ 19,99     20,0 ÷ 199,9     200 ÷ 1999     2,00 k ÷ 19,99 k
Chyba měření ± (10% z MH + 3 D)*
Celková chyba měření odpovídá normě DIN 5032, Class C
Kosinová chyba < 3% pro úhel dopadu do ± 85°.

Lokátor - hledání vodičů, sledování proudových okruhů apod.

Princip Přístroj vysílá do instalace signál, přijímač R10K (Lokátor) jej vyhledává. Pracuje v instalaci pod napětím.

Síť IT - chybový unikající proud při stavu jedné závady
Rozsah [mA] 0,0 ÷ 99,9    100 ÷ 1999
Chyba měření ± (5% z MH + 3 D)*

Síť IT - test hlídačů izolace
Rozsah [mA] 0,0 ÷ 19,9
Rozsah odporů [kW] 20 - 650 (64 kroků)
Přesnost odporů ± 5%
* MH značí měřenou hodnotu, D značí digit

Všeobecně:
Napájení 6 x alkalická baterie nebo NiCd/NiMH akumulátor, rozměr AA (IEC LR6)
Displej maticový LCD 320 x 240 bodů
s možností podsvětlení
Optická i akustická indikace ano
Automatické srovnávání výsledků měření s nastavitelnými  mezemi ano (lze vypnout)
Paměť až 2000 měření
Připojení k PC RS 232 a USB
Aut. vypínání ano
Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Přepěťová kategorie CAT III / 600 V
Krytí IP 40
Rozměry 230 x 103 x 115 mm
Hmotnost (bez baterií) asi 1,37 kg

 Rozsah dodávky:
Eurotest XA je dodávána ve dvou různých úrovních výbavy. Vlastní přístroj je v obou sadách shodný; rozdíl je pouze v rozsahu dodávaného příslušenství!
Na obrázku vlevo je sada Euro set, vpravo pak Standard set.
 Rozsah dodávky - EurotestXA Euro set Rozsah dodávky - EurotestXA Standard set
 Rozsah dodávky Eurotest XA
Euro set
Eurotest XA
Standard set

Obj. číslo:

MI 3105 EU MI 3105 ST
Přístroj Eurotest XA ano ano
Plug commander (síťová vidlice s dálkovým ovládáním funkcí TEST a MEM) ano ano
Univerzální měřicí kabel - kabel zakončený banánky umožňuje měření pomocí měřicích hrotů a krokosvorek ano ano
Klešťový přístroj pro měření malých proudů, typ A 1018
- univerzální kleště pro veškerá měření proudů; také přijímací kleště při měření zem. odporů (tzn. pro měření pomocí dvou kleští jsou třeba také kleště A 1019)
ano -
Síťový adaptér pro nabíjení akumulátorů ano ano
NiMH akumulátor, 6 ks ano ano
Měřicí hroty: 1 ks černý, 1 ks modrý, 1 ks zelený ano ano
Krokosvorky: 1 ks černá, 1 ks modrá, 1 ks zelená ano ano
Řemen pro zavěšení přístroje na krk ano ano
Brašna na přístroj a příslušenství ano ano
Kabel RS 232 / PS 2 ano ano
Kabel USB ano ano
CD Metrel (s anglickou dokumentací a vícejazyčným - včetně české verze - programem pro PC EuroLink) anoProgram verze Pro anoProgram verze Lite
CD ILLKO ( s českou dokumentací) ano ano
Příloha k návodu k používání v češtině, kalibrační list od výrobce v češtině, prohlášení shody od výrobce, záruční list, kartónový obal ano anoVolitelné příslušenství:

Obj. číslo:

   
Šňůra pro připojení sondy A 1012 A 1012
Klešť. přístroj pro měření malých proudů
- univerzální pro veškerá měření proudů a unikajících proudů; také přijímací kleště při měření zem. odporů (pro měření pomocí dvou kleští jsou třeba navíc kleště A 1019).
U verze Euro set je v rozsahu dodávky!
A 1018 A 1018
Standardní klešťový přístroj
- vysílací kleště nutné pro měření zem. odporů pomocí dvou klešťových přístrojů.
Lze je použít i s přijímačem R10K (Lokátor)
A 1019 A 1019
Kabel pro propojení přijímače R10K (Lokátor)
s klešťovým přístrojem
A 1068 A 1068
Třífázový měřicí kabel A 1110 A 1110
Třífázový adaptér A 1111 A 1111
Adaptér pro velmi přesné měření skutečné impedance sítě a smyčky A 1143 A 1143
Rychlonabíječ šesti ks akumulátorů AA + sada 6 ks NiMH akumulátorů AA A 1160 A 1160
Zkušební vodič 1,5 m s vestavěným odporem pro přijímače R10K (Lokátor) A 1067 A 1067
Rychlonabíječ dvanácti ks akumulátorů AA A 1169 A 1169
Sonda pro měření osvětlení, typ B A 1172 A 1172
Sonda pro měření osvětlení, typ C A 1173 A 1173
Přijímač R10K (Lokátor) A 1191 A 1197
Selektivní sonda pro přijímač R10K (Lokátor) A 1192 A 1192
PC program EuroLink Pro
U verze Euro set je v rozsahu dodávky!
A 1196 A 1196
Tip commander (měřicí hrot se dvěma funkčními tlačítky - při měření není potřeba "třetí" ruka) A 1197 A 1179
Magnetická kontaktní sonda A 1198 A 1198
ρ-Adapter pro měření rezistivity půdy A 1199 A 1199
Sada pro měření zemních odporů 20 m:
- 2 x měřicí vodič 20 m, 1 x měřicí vodič 4,5 m, 2x kovový kolík, 1 x brašna
S 2026 S 2026
Sada pro měření zemních odporů 50 m:
- 2 x měřicí vodič 50 m, 2 x propoj. vodič 1 m, 1 x měřicí vodič 4,5 m, 2x kovový kolík, 1 x brašna
S 2027 S 2027
A1012 Šňůra pro připojení sondy 270  
A1018 Měřicí kleště pro měření malých proudů 6 400  
A1019 Měřicí kleště standardní 5 100  
A1067 Zkušební vodič s rezistorem pro Lokátor R10K 550  
A1068 Kabel pro propojení Lokátoru s klešť. přístrojem 480  
A1110 Třífázový měřicí kabel 800  
A1111 Třífázový adaptér 2 995  
A1143 Adaptér pro přesné měření imp. smyčky a sítě 26 490  
A1160 Rychlonabíječ pro 6 ks AA + 6 ks NiMH AA 2 900  
A1172 Sonda pro měření osvětlení, typ B 6 350  
A1173 Sonda pro měření osvětlení, typ C 4 830  
A1191 Přijímač R10K (Lokátor) 4 250  
A1192 Selektivní sonda pro přijímač R10K (Lokátor) 890  
A1196 PC SW EuroLink Pro Plus 5 500  
A1197 Tip commander 2 400  
A1198 Magnetická kontaktní sonda 590  
A1199 Adaptér k měření rezistivity půdy 2 995  
S2026 Sada pro měření zemních odporů - 20 m 2 200  
S2027 Sada pro měření zemních odporů - 50 m 4 700  

Příslušenství detailní fotky zdeDOSTUPNOST
Produkt obvykle skladem

46000,-Kč bez DPH        

© 2007 Irena Satinská - IRIS , webdesign: www.i-pages.cz